ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NGHỆ AN

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1 NGHỆ AN

Địa chỉ: Tại Nghệ An: Số 44 đường Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 386 3939 - 091 234 1585

Logo
Các TH được hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
News Post15:03 09/11/2017
Các TH được hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp được hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở

1. Cơ sở pháp lý

-  Luật đất đai 2013

-  Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

2. Nội dung tư vấn

" Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.'

Theo đó hỗ trợ tái định cư là một trong những hình thức trợ cho người dân khi bị thu hồi đất, hỗ trợ tái định thì chỉ được áp dụng đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở.

Việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở được quy định trong luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể là trong nghị định 47/2014/NĐ-CP như sau;

" Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

3. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thì được Nhà nước bồi thường bằng tiền.

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định."

Theo đó hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở mà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi hoặc chưa có nhưng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì đủ điều kiện để được bồi thường. Hộ gia đình, cá nhân có thể được hỗ trợ tái định cư trong trường hợp sau:

- Trường hợp là thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Như vậy đối với trường hợp bạn sau khi thu hồi đất ở mà hộ gia đình cá nhân vẫn còn chỗ ở khác trong phạm vi xã, phường, thị trấn thì không được xem xét hỗ trợ tái định cư nữa mà sẽ được bồi thường bằng tiền, trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì có thể được bồi thường bằng đất ở khác .

Hiện nhà tôi có 43m2 đất. Sau khi giải tỏa nhà tôi còn 10m2. Khoảng 3*3, cho tôi hỏi. Chúng tôi xin cấp nền tái định cư có được không?

Trường hợp này 10m2 đất là một diện tích nhỏ thông thường là sẽ không đủ điều kiện để có thể xây dựng nhà ở được, tuy nhiên thì số liệu cụ thể ra sao bạn phải tìm hiểu quyết của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất để xác nhận. Đối với trường hợp diện tích 10m2 còn lại không đủ diện tích xây dựng mà gia đình bạn không còn nhà ở nào khác trong phạm vi xã, phường, thị trấn thì gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng đất ở hoặc hỗ trợ tái định cư.

Tôi Có Nhà ở mà không ở nằm trong đất giải tỏa có đựơc bố trí tái định cư không ?Mong lụât sư tư vấn

 Theo thông tin mà bạn đưa ra thì chúng tôi có thể hiêu ngoài diện tích đất ở bị thu hồi bạn vẫn còn một nhà ở khác thì trường hợp này nếu nhà ở đó nằm trong cùng phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất ở bị thu hồi thì bạn không được hỗ trợ tái định cư nữa, còn trường hợp nhà của bạn ở ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn thì bạn vẫn được xem bồi thường bằng đất ở hoặc hỗ trợ tái định cư.

Thưa luật sư gia đình tôi có một thửa đất vườn 1520M, đất ông bà để lại được sử dụng qua nhiều thế hệ (từ năm 1965 đến nay ) sử dụng ổn định không tranh chấp đến nay thửa đất nói trrên bị ảnh hưởng bỏi dự án trung tâm huyện lỵ 1000m ,với nguồn gốc đất nói trên gia đình tôi có được bố trí tái định cư không ?

 Trường hợp này của bạn mà là thu hồi đất vườn thì bạn không được xem xét hỗ trợ tái định cư 

Mẹ Tôi mua 1 mảnh đất tư năm 1995, chưa sang tên đổi chủ. Đến năm 1996 mảnh đất đó được thông báo vào quy hoạch, đến năm 2012 thực hiện giải phóng mặt bằng, gia đình Tôi có nhận tiền bồi thường nhưng sau đó đến năm 2013 gia đình tôi được thông báo là không thuộc diện giải tỏa nên Nhà nước thu hồi lại số tiền đã đền bù. Trong gian trên do gia đình tôi có chuyển đi nơi khách sinh sống nên mẹ tôi đã chuyển khẩu về hà nội năm 2014. Đến năm 2016, do có dự án mở rộng nên mảnh đất trên của gia đình tôi lại thuộc diện giải thỏa, vậy toi xin hỏi Như vậy Gia đình tôi có được cấp đất tái định cư hay không? Mẹ tôi không có mảnh đất nào khác tại địa phương đó.

 Trong trường hợp của bạn gia đình bạn có nhà ở khác ở ngoài phạm vi xã, phường, thi trấn thì vẫn được xem xét để được hỗ trợ bồi thường bằng đất ở khác hoặc hỗ trợ tái định cư theo quy định nếu nhà nước thu hồi hết diện tích đất ở của bạn hoặc diện tích còn lại không đủ điều kiện xây dựng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp tại Văn Phòng Luật sư số 1 Nghệ An, địa chỉ: 157 Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Văn Phòng Luật sư số 1 Nghệ An.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Từ khóa tìm kiếm: Luật sư nghệ an, luat su nghe an, tư vấn luật nghệ an, tu van luat nghe an, văn phòng luật sư nghệ an, van phong luat su nghe an.

 

Nguồn tin: VPLSS1NA


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SỐ 1

Địa chỉ: Tại Nghệ An: Số 44 đường Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 386 3939 - 091 234 1585

Email: luatsuso1nghean@gmail.com; anthanhvinh@gmail.com

Trưởng văn phòng: Luật sư Nguyễn Quang Hảo

top

Online: 27

Lượt truy cập: 315303